ระดับสถานะ

ข้อมูลสถานะ

อ้างอิงจากสภาพคล่องของตลาด กฎเรื่องระดับโพสิชันของ OKX กำหนดขีดจำกัดโพสิชันที่ผันแปรไว้สำหรับเลเวอเรจต่างๆ ที่เลือกมา และจำเป็นต้องใช้ระดับมาร์จิ้นที่แตกต่างกัน
เมื่อเลือกเป็นเลเวอเรจสูง มาร์จิ้นรักษาสภาพอาจไม่ครอบคลุมการขาดทุนในขณะที่มีการบังคับชำระบัญชีภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวนเป็นอย่างมาก ดังนั้น OKX จึงตั้งขีดจำกัดจำนวนการยืมสูงสุดไว้สำหรับเลเวอเรจสูง โดยยิ่งเลเวอเรจสูงเท่าไหร่จำนวนการยืมสูงสุดก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น
ดังนั้นจึงส่งคำสั่งขนาดใหญ่แทนได้เมื่อมีทุนทรัพย์เพียงพอ หากตัวคูณเลเวอเรจลดลงอย่างเหมาะสม

ระดับวงเงินการยืม สัดส่วนเงินประกันรักษาสภาพสัดส่วนเงินประกันขั้นต้นเลเวอเรจสูงสุด