Perpetual การบังคับชำระบัญชี

การขาดทุนจากการล้มละลายในการชำระบัญชีทั้งหมดของสัญญา BTCUSDT: 0 USDT
วันที่ประเภทราคาล้มละลายจำนวนและมูลค่าการขาดทุนจากการล้มละลาย
10/08/2565 17:37:17Close Long₮22937.17สัญญา = 0.07 BTC0 USDT
10/08/2565 17:00:06Close Long₮23119.89สัญญา = 0.09 BTC0 USDT
10/08/2565 16:53:22Close Short₮23133.130สัญญา = 0.30 BTC0 USDT
10/08/2565 16:53:22Close Short₮23215.614สัญญา = 0.14 BTC0 USDT
10/08/2565 16:50:55Close Short₮23202.82สัญญา = 0.02 BTC0 USDT
10/08/2565 16:50:51Close Short₮23104.25สัญญา = 0.05 BTC0 USDT
10/08/2565 16:50:49Close Short₮23103.88สัญญา = 0.08 BTC0 USDT
10/08/2565 16:50:37Close Short₮23187.469สัญญา = 0.69 BTC0 USDT
10/08/2565 16:50:36Close Short₮23099.8100สัญญา = 1.00 BTC0 USDT
10/08/2565 16:46:10Close Short₮23172.46สัญญา = 0.06 BTC0 USDT
10/08/2565 16:46:10Close Short₮23167.220สัญญา = 0.20 BTC0 USDT
10/08/2565 16:46:09Close Short₮23083.553สัญญา = 0.53 BTC0 USDT
10/08/2565 16:46:09Close Short₮23083.55สัญญา = 0.05 BTC0 USDT
10/08/2565 16:42:41Close Short₮23151.1115สัญญา = 1.15 BTC0 USDT
10/08/2565 16:42:38Close Short₮23056.028สัญญา = 0.28 BTC0 USDT
10/08/2565 16:42:35Close Short₮23141.61สัญญา = 0.01 BTC0 USDT
10/08/2565 16:31:14Close Short₮23041.65สัญญา = 0.05 BTC0 USDT
10/08/2565 16:22:38Close Short₮23119.3114สัญญา = 1.14 BTC0 USDT
10/08/2565 16:22:38Close Short₮23119.354สัญญา = 0.54 BTC0 USDT
10/08/2565 16:22:36Close Short₮23028.723สัญญา = 0.23 BTC0 USDT