เพอร์เพทชวล การบังคับชำระบัญชี

ยอดรวมของการขาดทุนอิควิตี้จำนวนมากของสัญญา : --
วันที่ประเภทราคาล้มละลายจำนวนเงินและมูลค่าการขาดทุนอิควิตี้จำนวนมาก