SUSHIUSDสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ --

$4.2376

ราคาล่าสุด

+1.88%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$4.2405

ราคาดัชนีล่าสุด

$4.2345

Mark Price

375,369.1909 SUSHI

สัญญาคงค้าง

1.48M SUSHI

ปริมาณใน 24 ชม.

$6.06M

24 ชม.

หน่วยSUSHI
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 4.2345