SHIBUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ --

₮0.00002143

ราคาล่าสุด

+0.94%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$0.00

ราคาดัชนีล่าสุด

₮0.00002142

Mark Price

1,033.32B SHIB

สัญญาคงค้าง

5,604.23B SHIB

ปริมาณใน 24 ชม.

$120.10M

24 ชม.

หน่วยSHIB
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 0.00002142