KKMonkey #108

KKMonkey is a web3 management strategy game based on the Arbtrium One network.

سجل السعر
متوسط السعر:‏‎‏‎0‏‏‏
التفاصيل
Chain
Arbitrum One
معرف العملة الرمزية
108
معيار العملة الرمزية
721
عمولة البيع الثانوي
‏‎6‎%‎‏
KKMonkey #108 background
KKMonkey #108